Przetwarzanie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO.

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez:

Niepubliczny Żłobek Integracyjny oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zielony Krokodyl”
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Czerwińskiego 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu RODO jest wprowadzone ?

RODO ma na celu zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

Kto jest Administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor
Niepublicznego Żłobka Integracyjnego oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Zielony Krokodyl”,
ul. Czerwińskiego 3 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Kontakt z administratorem danych osobowych:

nr tel.: 790-470-414 oraz adres e-mail: emilia.mrugala@interia.pl

Administrator danych osobowych dba o to by dane osobowe zarówno dzieci, rodziców jaki i pracowników były prawidłowo zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Jakie dane są przetwarzane?

Przy podpisywaniu umowy o naukę i opiekę przedszkolną z Niepublicznym Żłobkiem Integracyjnym oraz Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym „Zielony Krokodyl” w Ostrowcu Świętokrzyskim podają Państwo następujące dane:

·        imię i nazwisko,
·        adres zamieszkania,
·        numer dowodu,
·        pesel,
·        numer telefonu kontaktowego,
·        adres e-mail,
·        imię i nazwisko dziecka,
·        data urodzenia dziecka,
·        adres zamieszkania dziecka,
·        adres zameldowania dziecka,
·        informacje o alergiach dziecka,
·        pesel dziecka,
·        informacje o stanie zdrowia dziecka,
·        informacje o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności opinie i zalecenia od specjalistów lub z poradni psychologiczno-pedagogicznej jeżeli takowe dziecko posiada.

Zawarcia i wykonania umowy i skutków prawnych wynikających z jej zawarcia (art.6 ust. 1 RODO).

W celach utrzymania komunikacji potrzebujemy Twoich danych jako opiekuna prawnego:
·        imię,
·        nazwisko,
·        numer dowodu osobistego,
·        numer PESEL
·        adres e-mail ,
·        numer telefonu.
W celach marketingowych także wizerunek.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot wychowawczy a celem przetwarzania jest zapewnienie opieki wychowawczej Twojemu dziecku i realizacja celów dydaktycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i jej małoletniego dziecka, bądź tylko udzielenie odpowiedzi dotyczącej możliwości zawarcia umowy. Celem Przetwarzania jest  ustalenie tożsamości Twojej i Twojego dziecka przed rozpoczęciem opieki., zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług opiekuńczo wychowawczo-dydaktycznych; marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń. RODO art.5 ust.1 lit. a, b, c, d, i, f

 Jako podmiot opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej Twojego dziecka przez okres 5 lat.

 Realizujemy Twoje prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do odbioru Twojego dziecka.

 Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adresem
e-mail oraz adresem do korespondencji.

 Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

 Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przekazywane TYLKO : 

·        instytucjom upoważnionym,
·        firmom współpracującym, z którymi posiadamy podpisane stosowne umowy i tylko jeśli to jest niezbędnie konieczne,
·         nie są sprzedawane.

 Za zgodne z prawem należy uznać przekazanie danych osobowych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. RODO w art. 28 ust.3

Czy moje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe NIE są przekazywane poza Unię Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki opiekuńczo wychowawczej oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu , jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot opiekuńczo-wychowawczo dydaktyczny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości dziecka, nad którym sprawujemy opiekę, z wykorzystaniem jego danych osobowych a także danych osobowych opiekunów prawnych dziecka. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych. Możesz je sprostować , żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Niepublicznego Żłobka Integracyjnego oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Zielony Krokodyl”, Czerwińskiego 3 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. W celu kontaktu z nim udostępnia się nr tel.: 790-470-414 oraz adres e-mail: emilia.mrugala@interia.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o naukę i opiekę z Niepublicznym Żłobkiem Integracyjnym oraz Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym „Zielony Krokodyl” w Ostrowcu Świętokrzyskim, podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 3. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prawidłowego realizowania zawartej umowy, składania raportów do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Systemu Informacji Oświatowej i innych zadań oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane zawarte w umowie, oraz przy realizacji Projektów Unijnych.
 4. Informuję, że dane osobowe przedstawione w umowie przekazane będą w w/w celach: przekazane będą w w/w celach: do Biura Rachunkowego PIT STOP Agnieszka Kwiatkowska, adres ul. Wardyńskiego.; 27-400 Ostrowiec Św.; Systemu Informacji Oświatowej; nauczycielom i innym osobom zatrudnionym w przedszkolu lub współpracującym z nim w celu prawidłowego realizowania zadań umowy, prawa oświatowego i innych przepisów prawnych.
 5. W Niepublicznym Żłobku Integracyjnym oraz Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielony Krokodyl” w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego w celu:

  – zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie Niepublicznego Żłobka Integracyjnego oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Zielony Krokodyl” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  – ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników w Niepublicznym Żłobku Integracyjnym oraz Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielony Krokodyl” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  – wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
  – ustalenia sprawco w czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
  – zmniejszenia ilości zniszczeń w Niepublicznym Żłobku Integracyjnym oraz Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Zielony Krokodyl” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
  – zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  – sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 6. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.
 7. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 3 miesiące, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 8. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one potrzebne tj. realizowanie projektu unijnego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
 2. Podanie przez  Panią/Pana   danych  osobowych w celu:
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo –opiekuńczych jest  wymogiem  ustawowy;
 • w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu , o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4

……………………….……………………………………………………………….

(data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych)